Pedagógiánk

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma 2018. szeptember 20-án határozatot hozott, hogy a kőszegi középfokú oktatási intézményben 2020. szept. 1-jén gimnáziumi osztály induljon.

Egyik erőssége, jövőbe mutató hagyománya épp az ennek az idén 120 éves intézménynek, hogy megalakulása óta többször tanúságot tett megújulási képességéről.

Az induláskor, a 19. század utolsó évtizedében korszerű, középfokú leánynevelésre vállalkozott, rövid időn belül mintaiskola lett. Tette ezt nemzetközileg is modernnek számító pedagógiai elvek alkalmazásával. Nevelési célját „okos, művelt, dolgos” tanulók képzésében – ma úgy mondanánk – a teljes ember formálásában határozta meg. Szellemi ismeretek mellé lelki kiteljesedést és gyakorlati ismeretek elsajátítását is biztosította.

Alig két évtizedes oktatás után máris modernizálás következett, átépítés és módszertani váltás: az országban elsőként szaktantermi rendszert vezettek be.

E változás emlékeként ma is megcsodálható a magyar irodalom terme, az ékesen festett falak között az iskolatörténeti gyűjtemény kapott helyet.

Újabb néhány évtized elteltével a leánygimnáziumot mezőgazdasági technikummá szervezte át az – akkor már – állami fenntartó.

Kőszeg, a környékbeli települések és Vas megye agrárgazdálkodása számára meghatározó szakmai műhellyé vált az iskola: az állattenyésztés és a növénytermesztés szakemberei itt alapozták meg tudásukat, és sok-sok évvel a végzés után is az alma mater biztosította számukra azt a szakmai közösséget, amelyben fejlődni, kiteljesedni, segítséget kérni és adni lehetett. Egykori tanárok és tanítványok, mindannyian földdel, állatokkal törődő gazdák társakká váltak a nehéz helyzetekben és a sikerekben.

2001-ben indult újra az evangélikus középfokú oktatás, a Magyarországi Evangélikus Egyház a Dunántúl egyházi szakképzésének bázisát látta az újraindított intézményben. Az átvételt követő évek nem kedveztek a mezőgazdaság általános helyzetének, így az iskola – ekkor kizárólagos – agrárprofilja miatt komoly nehézségekkel szembesült. Szinte minden tanév adott egy-egy szépreményű kísérletet, újabb és újabb szakmákkal, szakirányokkal bővült a kínálat, ám a maradandó, átütő siker nem érkezett el.

A csökkenő tanulói létszám, és annak következményei, valamint a karbantartás hiányában egyre romló állagú épületek gyors és hatékony változást sürgettek.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma ezért elhatározta, hogy a kőszegi oktatási intézményben 2020. szept. 1-jén gimnáziumi osztály induljon alternatív, evangélikus program alapján, amelynek központi eleme a természet megismerése, a teremtett világgal harmóniában élő ember.

A gimnáziumi tagozat beindítása komplex intézményfejlesztéssé vált, ehhez az egyház emberi és anyagi erőforrásokat is biztosított.

A kőszegi és budapesti, iskolaújításban elkötelezett, innovatív csoporttagok egymást erősítő munkálkodása már látható:

megújul a főépület műemlék homlokzata, tanszállóvá épül át az egyik kollégium, megújul a tankonyha, a menza.

a tangazdaságban a lóistállót, a tankertben az oktatóépületet újítják fel

új gépek és eszközök, új növénytelepítések segítik a szakmai képzések modernizálását, a Pannon Egyetemmel kialakított együttműködés közös bor- és talajvizsgáló labor felszerelését eredményezi.

 

A 2020/21-es tanévben induló gimnáziumi tagozatról pontosan megmondani, hogy milyen is lesz, botor merészség volna. Nem tudhatjuk, hiszen tevékeny szerepet szánunk, nagyfokú személyes igényekre reflektáló lehetőséget kívánunk biztosítani az osztályba járó gyermekeknek és szüleiknek is.

 

Ám 4 hívószóval mégis jellemezhető a megújuló kőszegi iskola:

 

1.     Teremtésvédelemre elkötelezett

Elköteleződünk a ránk bízott, Istentől kapott feladataink megkeresése és betöltése iránt: legyen szó a teremtett világ megismeréséről és védelméről, emberi közösségünk kincseinek, múltjának és jelenének megismeréséről, a jövőről való gondolkodásról, a közösségi lét megéléséről, melynek alapja a Krisztusban megismerhető szeretet. Ezek az ismeretek és a – Szentírásból megismert – Krisztusban kapott kegyelem tesz bennünket szabaddá a gondolkodásra, cselekvésre.

Vigyázni tanulunk teremtett világunkra, nem politikai szlogenek sugallatára leszünk „zöldek”, hanem sokkal inkább azért, mert ez Istentől kapott felelősségünk. 

 

2.     Bentlakásos

Az országos beiskolázással meghirdetett osztályba jelentkezők számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk. A már megkezdett épület-felújítások eredményeként barátságos, tanulásra, pihenésre alkalmas, magas szállásszolgáltatási színvonallal várjuk a tanulókat. A szabadidő eltöltésére közösségi tereket és programokat kínálunk. Pl. a hétvégi közös túrázásokat, táborozásokat, sportversenyeket, vagy éppen a hónapokon keresztül készülő színdarab próbáit remek lehetőségnek látjuk arra, hogy – személyiségformáló hatása mellett – a természeti környezetében harmonikusan működő és a város kulturális közegében helyét megtaláló, erős közösséggé váljunk.

 

3.     Alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó

Azok a tanulók, akik nem érzik készen magukat egy hagyományos és gyakran túlzottan teljesítmény-centrikus gimnáziumra, nálunk sikeresen felkészülhetnek akár a továbbtanulásra, akár a majdani munkavállalás szakterületének kiválasztására. Általános tantervű gimnáziumként biztosítjuk a későbbi években (11-12. évf.) megtörténő specializáció lehetőségét, a felsőoktatási követelmények teljesítését, legyen szó akár nyelvismeretről, akár az emelt szintű érettségiről. Alapvetően tantárgyi rendszerben fogunk oktatni, de készek vagyunk kreatív, kíváncsi, kritikus gondolkodású, erős együttműködési készségekkel bíró tanulóinknak projektek, témahetek, vagy bemutatók sorával lehetőséget adni a fejlődésre, kiteljesedésre.

 

4.     Evangélikus

Az induló gimnáziummal kiegészülő iskola nem a nevébe kiírt jelzőtől, de a krisztusi szabadság megélésétől evangélikus. Attól, hogy keresztyén szellemiségű iskolánkban, mint bármilyen humanisztikus értékeket valló intézményben, önmagáért szeretjük a gyermekeket. És ennek a szeretetnek van forrása, ennek a szeretetnek a forrását megnevezzük, és a legtöbben Istennek hívjuk, akit Jézus Krisztusban ismertünk meg.